അമേരിക്കൻ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയം; സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക, പോലീസിംഗ് സഹകരണങ്ങളിൽ സോളമൻ ദ്വീപുകളുമായി ചൈന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

ജലപീരങ്കി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിലെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ചൈന മുമ്പ് റെപ്ലിക്ക തോക്കുകളും കലാപ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളും