മുഗളന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്: ശോഭിത ധൂലിപാല

ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാന്നിദ്ധ്യവും നമ്മുടെ ചരിത്രമാണ്. ചോളന്മാരോ പല്ലവരോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ വന്നവരോ നമ്മുടെ ചരിത്രമാണ്