തമിഴ്‌നാടിനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശോഭ കരന്ദ്‌ലാജെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു

ഐസിസ് പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകളുടെ മുഖമുദ്രയുള്ള അടിക്കടിയുള്ള ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ണുമടച്ച് ഇരിക്കുന്നു . ," കരന്ദ്‌ലാജെ നേരത്തെ