സ്മാർട്ട് ലൈസൻസ് കാർഡുകളെന്ന കേരളീയരുടെ ദീർഘകാല സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്: മുഖ്യമന്ത്രി

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം.