തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ തെലങ്കാന മന്ത്രി കെടിആർ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വീണു

ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴിയിലൂടെ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ റെയിലിംഗിൽ പിടിച്ച് മന്ത്രിയും മറ്റ് നേതാക്കളും ബസിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ