തൊലിപ്പുറത്തെ നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്നു: തന്റെ രോ​ഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി മംമ്താ മോഹൻദാസ്

മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അം​ഗീകരിക്കുന്നു… എനിക്ക് നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു