100 വർഷത്തിന് ശേഷം; യുകെ സിഖ് സൈനികർക്ക് പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി

ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം വർഷങ്ങളായി ക്രിസ്ത്യൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നു, സിഖ് മതത്തിന് സിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകാനുള്ള വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള അവസരം ഞാൻ