13,000 ഹെൽമെറ്റുകൾ വാങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം; എതിർപ്പുമായി സിഖ് സമൂഹം

ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും, ഒരിക്കലും അത് സഹിക്കില്ല