മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെട്ട ‘സോംബി വൈറസിനെ’ 48,500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു

തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും അവ പകർച്ചവ്യാധിയായി തുടരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.