അന്താരാഷ്‌ട്ര ഭീകര സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ സിപിഐയും; പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ തിരുത്തൽ വരുത്തി

എന്നാൽ സംഘടനയ്ക്ക് സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റിന് പകരം സിപിഐ എന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയതാണ് പ്രശ്‌നമായത്.