നടൻ സിദ്ധാന്ത് സൂര്യവൻഷി ജിമ്മിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

രാജ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ ലോകത്തെ ജനപ്രിയ മുഖമായിരുന്നു ആനന്ദ് സുര്യവംശി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സിദ്ധാന്ത് വീർ സൂര്യവംശി.