സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; പാകിസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രികളിൽ അവശ്യമരുന്നുകൾക്കായി രോഗികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു

ഈ സാഹചര്യം പാകിസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രികളിലെ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനും കാരണമായേക്കാം, ഇത് ആളുകളുടെ ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.