പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ കരയുന്നു; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ശിവരാജ് ചൗഹാൻ

2014-ന് മുമ്പ് ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒരു അണ്ടർ അച്ചീവ് ആണെന്ന് എന്നോട്