മഹാത്മാഗാന്ധി, അംബേദ്കർ, ശിവജി തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രതിമകൾ പാർലമെൻ്റ് വളപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റി; എതിർപ്പുമായി കോൺഗ്രസ്

ബാഹ്യ പ്രദേശങ്ങളുടെ പുനർവികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഗാന്ധി, ശിവജി, മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫൂലെ എന്നിവരുടെ പ്രതിമകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ