രാജ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആളുകൾ താൻ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ മോദിയുടെ താമര വിരിയണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്: പ്രധാനമന്ത്രി

മേഘാലയയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അത്യാഗ്രഹത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ സർക്കാരുകൾ ചെയ്തതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി