മെക്സിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിജയം; ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡണ്ടായി ക്ലൗദിയ ഷെയിന്‍ബാം

2014-ല്‍ മൊറേന പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപിച്ച പോപ്പുലിസ്റ്റ് നേതാവ് ആന്ദ്രേ ഒബ്രഡോറിന്റെ പാതയാണ് ഷെയിന്‍ബോമും പിന്തുടരുന്നത്. ഒബ്രഡോറിന് ലഭിച്ചിരുന്ന