സംവരണ സീറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് രമ്യാ ഹരിദാസിനെയും തഴഞ്ഞേനെ: ഷമ മുഹമ്മദ്

സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകുന്നത് തോൽക്കുന്ന സീറ്റാണ്. വടകരയിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും ഷമ പറഞ്ഞു. മലബാറിലും