മധ്യപ്രദേശിൽ കന്നുകാലികളെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ച വാൻ മറിഞ്ഞ് 2 പേർ മരിച്ചു

ഖാർഗോൺ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം തീർഥാടകർ ബദരിനാഥ് ധാമിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ചില കന്നുകാലികളെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ അവരുടെ