ഏറ്റവും ഉയർന്ന നോൺ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ റാങ്കിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവുമായി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സഹോദരൻ

ചൈനീസ് സേനയുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ഭീഷണി കൂടുതലായും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മേഖല കൂടിയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അതിർത്തി രേഖ