ബി ജെ പിയെ നയിക്കുന്നത് ഭരണഘടന മാറ്റാതെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കാമെന്ന ഹുങ്ക്: എളമരം കരീം

ഷൈജ ആണ്ടവൻ ചെയ്ത ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഹീനമാണ്. കേരളത്തിലുള്ള അധ്യാപികയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ