ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റാബേസിൽ 12 ലക്ഷം ലൈംഗിക കുറ്റവാളികൾ: മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി

കുറ്റവാളികൾ രാജ്യത്തെ ശിശു സംരക്ഷണ വിതരണ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ലൈംഗിക കുറ്റവാളികളെയും