വ്യാജ രേഖ ഉണ്ടാക്കി അഭിഭാഷകയായി പ്രവർത്തിച്ച സംഭവം; ഒളിവിൽ പോയ സെസി സേവ്യർ കീഴടങ്ങി

മറ്റൊരാളുടെ റജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെസി എൻറോൾ ചെയ്തതായി രേഖയുണ്ടാക്കിയത്. നേരത്തെ കോടതി കമ്മിഷനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.