കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പേവിഷ പ്രതിരോധ മാസമായി ആചരിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി