ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം, വഖഫ് ബോർഡ്, ഫിലിം സെൻസർ ബോർഡ് എന്നിവ നിർത്തലാക്കണം; കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സന്യാസിമാരുടെ സംഘടന

സമീപകാലത്ത് ചില സിനിമകളിൽ ഹൈന്ദവ ചിഹ്നങ്ങളും ആൾദൈവങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.