ജോ ബൈഡന്റെ സഹോദരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ 200 അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് റഷ്യയുടെ വിലക്ക്

ഉക്രൈനിലെ ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനും പങ്കാളികളായതിന് പേരുള്ള വ്യക്തികളെ റഷ്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു