ഗവർണർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി; കേരള സർവകലാശാലയുടെ സെനറ്റിലേക്ക് പുതിയ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കരുത്

അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഹരജിക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. "