ഓക്ക് മരത്തോട് തനിക്ക് പ്രണയമാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത “ഇക്കോസെക്ഷ്വൽ” സ്ത്രീ

പ്രകൃതിയെ റൊമാന്റിക്, ഇന്ദ്രിയവും സെക്സിയും കണ്ടെത്തുന്ന" ഒരു വ്യക്തിയെ "ഇക്കോസെക്ഷ്വൽ" എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും "ഭൂമിയെ