തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾ; ചൈനീസ് വിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നേപ്പാളിന്റെ ദേശീയ എയർലൈൻ

സമയപരിധി നീട്ടിയിട്ടും ലേലക്കാരാരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പറക്കാത്ത വിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.