ന്യൂയോർക്ക് നഗരം ഭൂനിരപ്പില്‍ നിന്ന് താഴ്ന്ന്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; പഠനം

കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത, സമുദ്രനിരപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച എന്നിവ മൂലവും ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെയാണുണ്ടാകുന്ന

സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ ആഘാതം വിചാരിച്ചതിലും നേരത്തെ ബാധിക്കും: പഠനം

മൊത്തത്തിൽ, രണ്ട് മീറ്റർ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നതിന് ശേഷം, 240 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ശരാശരി സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ കണക്കാക്കുന്നു.