പരിക്ക് ; നെയ്മറിന് അടുത്ത സൗദി പ്രോ ലീഗ് സീസണിൻ്റെ തുടക്കം നഷ്ടമാകും

ഞങ്ങൾ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രീ-സീസൺ പരിശീലനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അവൻ തയ്യാറാകില്ല,” നിലവിലെ ലീഗ്