ഗാന്ധിജി സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സത്യാഗ്രഹം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ കോൺഗ്രസ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നു: ബിജെപി

രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പിന്നാക്ക സമുദായത്തെയും നിങ്ങൾ അപമാനിച്ച രീതി ന്യായീകരിക്കാനാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച കോടതിക്കെതിരെയാണോ

രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കൽ; നാളെ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക സത്യഗ്രഹം

ഇതിന് പുറമെ വിവിധ സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനങ്ങളിലും നേതാക്കൾ സത്യഗ്രഹമിരിക്കും. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾ ഈ സത്യ​ഗ്രഹങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും.