ഡോൺബാസ്, കെർസൺ, സപോറോഷെ മേഖലകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ; റഷ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു

നാല് മുൻ ഉക്രേനിയൻ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഞായറാഴ്ച പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു