ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകൻ ബിയാന്ത് സിങ്ങിൻ്റെ മകൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു

1984 ഒക്‌ടോബർ 31ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അംഗരക്ഷകരായിരുന്ന ബിയാന്ത് സിങ്ങും സത്വന്ത് സിംഗും അവരുടെ