2000 കോടി ചെലവിൽ 108 അടി ഉയരവുമായി ശങ്കരാചാര്യ പ്രതിമ; മധ്യപ്രദേശിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു

കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സന്യാസിയായി ഓംകാരേശ്വരിൽ എത്തിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.