കലയിൽ മതം കാണുന്നവർ മതഭ്രാന്തന്മാരായ താലിബാനിസ്റ്റുകൾ; മൻസിയക്ക് പിന്തുണ നൽകി സന്ദീപ് വചസ്പതി

കൂടൽ മാണിക്യം ക്ഷേത്രം1971 മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇടത് നേതാക്കന്മാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണ സമിതി