സനാതന ധർമ വിവാദം: ഹിന്ദു സന്യാസിമാർ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി; ഉദയനിധിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു

സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരെ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തലവന്മാർ തങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ വിലക്കണമെന്നും