ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനിക്ക് പൗഡർ നിർമ്മിക്കാം; വില്‍പനയും വിതരണവും പറ്റില്ലെന്ന് കോടതി

സാമ്പിളുകൾ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി, വെസ്റ്റ് സോൺ, എഫ്ഡിഎ ലാബ്, ഇന്റർടെക് ലബോറട്ടറി എന്നിവയിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയയ്ക്കും