സാം പിത്രോഡ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു

ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാം പിട്രോഡ ഒരു പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ വരച്ച സാദൃശ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരവും അസ്വീകാര്യവുമാണ്