ഉമിനീരിൽ നിന്നും ഉപയോ​ഗിച്ച ലഹരി പദാർത്ഥത്തെ വേ​ഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം; ആൽകോ സ്കാൻ വാനുമായി കേരളാ പോലീസ്

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസ് വ്യാപകമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ വാഹനം എല്ലാ ജില്ലകളിലും നൽകാനാണ് പദ്ധതി.