പോർഷെ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ: വിജയത്തോടെ ഗൗഫ് ക്വാർട്ടറിലെത്തി; സബലെങ്കയും മുന്നേറുന്നു

റഷ്യയുടെ എകറ്റെറിന അലക്‌സാന്ദ്രോവയ്‌ക്കെതിരെ 2-6, 6-3, 7-6 (1) എന്ന സ്‌കോറിന് ജയിക്കാൻ ഓൻസ് ജബീറിന് കഠിനമായി പോരാടേണ്ടിവന്നു. ജയിക്കുന്ന