പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സൗജന്യ റേഷൻ പദ്ധതി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നീട്ടും: പ്രധാനമന്ത്രി

ബിജെപിയുടെ പ്രകടനപത്രിക സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ