ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എണ്ണ വിതരണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള കരാർ റഷ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സിഇഒ ഇഗോർ സെച്ചിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ മേധാവിയുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് റോസ്നെഫ്റ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ