മണിക്കൂറിൽ 230 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലെത്തിയ റോൾസ് റോയ്‌സ് പെട്രോൾ ടാങ്കറിൽ ഇടിച്ചു; ഡ്രൈവറും സഹായിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഹൈവേയുടെ അരികിൽ തവിട്ടുനിറഞ്ഞ ലോഹത്തിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരം കിടക്കുന്നതായി ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു. "അന്ന്, അപകടവിവരം ലഭിച്ച്