രഘുവരന്റെ ചരമവാർഷികം: അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ദിനം എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് മുൻ ഭാര്യ രോഹിണി പറയുന്നു

രഘു സിനിമയുടെ ഈ ഘട്ടത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു, ഒരു നടനെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു