ന്യൂയോർക്ക് പോലീസിന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഇനി ഹൈടെക് ‘റോബോട്ടിക് പോലീസ് നായ’

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം സുതാര്യവും സ്ഥിരതയുള്ളതും എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ആളുകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന്