ഡോളറിലുള്ള വിശ്വാസം തകരും; അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക്; റിപ്പോർട്ട്

2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ബിറ്റ്‌കോയിൻ 500,000 ഡോളറിലെത്തും. തുടർന്ന് സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും യഥാക്രമം 5,000 ഡോളറും 500 ഡോളറും വില ലഭിക്കുമെന്നും