മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ജില്ലകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരുമാറ്റുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്: മണിപ്പൂർ സർക്കാർ

മണിപ്പൂരിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 53 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മെയ്റ്റീസ് ഇംഫാൽ താഴ്‌വരയിലാണ് കൂടുതലും താമസിക്കുന്നത്. ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ