മോഹൻ ഭഗവതിനെ ‘രാഷ്ട്രപിതാവ്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇമാം ഓർഗനൈസേഷൻ മേധാവി

മോഹൻ ഭഗവത് ജി ഇന്ന് എന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം 'രാഷ്ട്ര-പിതാ' - 'രാഷ്ട്ര-ഋഷി' ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന്