മമത ബാനർജി ഇന്ത്യയെ നയിക്കുമോയെന്ന് ലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ; മമതയുടെ മറുപടി ഇങ്ങിനെ

അർഹതയുള്ളവർ ഏറെയുണ്ടെന്നും സമയമാകുമ്പോൾ വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് മുന്നണി നേതാക്കൾ മൗനം പാലിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ