മോദി സർക്കാർ ഭരണഘടന മാറ്റില്ല, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ രാജിവെക്കും: കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവലെ

അവരുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. സർക്കാർ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രമം നടത്തിയാൽ ഞാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജി